17 8555744
sklep@sklepfalowniki.pl

Ochrona przeciwporażeniowa – środki ochrony

Ochrona przeciwporażeniowa – środki ochrony

Ochrona przeciwnarażeniowa – dla urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem znamionowym do 1kV stosowane środki ochrony przeciwnarażeniowej

Ochrona podstawowa

Ma za zadanie zapewnić ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia. Ochrona tego typu ma uniemożliwić dotknięcie części czynnych (znajdujących się pod napięciem) oraz ma ona zapobiegać pojawieniu się napięcia na pozostałych częściach przewodzących dostępnych, które w warunkach braku uszkodzenie nie znajdują się pod napięciem. Dla zapewnienia ochrony podstawowej stosuje się następujące środki: izolację podstawową, obudowy lub przegrody oraz umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki (w pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób wykwalifikowanych).

Ochrona przy uszkodzeniu

Ma na celu ochronę życia ludzi oraz zwierząt w przypadku, gdy na częściach przewodzących dostępnych pojawi się niebezpieczne napięcie dotykowe w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej. Ochrona tego typu ma na celu nie dopuścić do utrzymywania się niebezpiecznego napięcie dotykowego na obudowie oraz ograniczyć prąd rażeniowy do dopuszczalnej wartości. Dla urządzeń i instalacji użytkowanych przez osoby niewykwalifikowane stosuje się następujące środki ochrony przy uszkodzeniu: samoczynny wyłączenie zasilania, zastosowanie obudowy o izolacji podwójnej lub wzmocnionej, separacja elektryczna dla obwodu pojedynczego odbiornika, zastosowanie zasilania bardzo niskim napięciem. W przypadku urządzeń i instalacji wykorzystywanych i obsługiwanych przez osoby wykwalifikowane dopuszcza się stosowanie środków ochrony przy uszkodzeniu w postaci – separacji elektrycznej obwodu więcej niż jednego odbiornika oraz zastosowanie nieprzewodzącego pomieszczenia (izolowane stanowiska) uzupełnione nieuziemionymi połączeniami wyrównawczymi.

Ochrona uzupełniająca

Jej zadaniem jest zapobieganie skutkom porażenia elektrycznego, w przypadku niepoprawnego działania środków ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu, jak również ich ominięcia. Ochronę uzupełniającą stanowią wysokoczułe wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie wyłączającym <30mA oraz miejscowe połączenia wyrównawcze. Ochrona tego typu ma szczególne znaczenie w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym – tj. w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych, na terenach budowy, rozbiórki, pomieszczeniach gospodarczych oraz we wszystkich obwodach zasilających odbiorniki ręczne.

Ochrona przeciwporażeniowa - wyłączniki nadprądowe

Wyłączniki nadprądowe – ochrona przeciwnarażeniowa